Trajnimet aktive

WEB DEVELOPMEMT

WEB DEVELOPMEMT

Ky trajnim do të ofrojë mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të webit duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të tilla si: PHP, JavaScript dhe MySQL, si server i bazës së të dhënave.

JAVA

JAVA PROGRAMMING

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Java.

Social Media Management

SMM (Social Media Management)

Trajnimi ka për fokus krijimin e shkathtësive moderne dhe inovative të marketingut, përmes përdorimit të mediave sociale. Të qenurit SMM, do të thotë fillimisht të keni njohuri të mira në marketing dhe më pas të keni shkathtësi në përdorimin e mjeteve dixhitale që na ofrohen, për të arritur synimet e biznesit ku operojmë.

PYTHON

Python Programming

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Python.

Trajnimet e përfunduara

MOBILE APP DEVELOPMENT

MOBILE APP DEVELOPMENT

Ky trajnim do t’ju mundësojë eksplorimin e pajisjeve mobile, bazuar në Android dhe iOS, duke shfrytëzuar teknikat e zhvillimit të softuerit në gjuhë të ndryshme programuese si: Java dhe Objective-C.

SIGURIA KIBERNETIKE

SIGURIA KIBERNETIKE

Qëllimi i këtij trajnimi është të inkurajojë studentët të kuptojnë çështjet e sigurisë së TI-së, të identifikojnë rreziqet e sigurisë dhe të mësojnë rëndësinë ndaj çështjeve të sigurisë kibernetike. Metoda e trajnimit do të jetë praktike - "Hands-On".

BAZAT E INTELIGJENCËS ARTIFICIALE

BAZAT E INTELIGJENCËS ARTIFICIALE

Qëllimi i këtij trajnimi është furnizimi i studentëve me koncepte bazike nga lëmia e inteligjencës artificiale. Qëllimi tjetër është që studentët të njihen me problematikat dhe algoritmet nga problem solving dhe me algoritmet e machine learning.

INXHINIERIA SOFTUERIKE

INXHINIERIA SOFTUERIKE

Qëllimi i trajnimit “Inxhinieria Softuerike” është të paraqesë një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet themelore të inxhinierisë softuerike.

SIGURIA E APLIKACIONEVE SOFTUERIKE

SIGURIA E APLIKACIONEVE SOFTUERIKE

Qëllimi i këtij trajnimi është të paraqesë e një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet themelore të algoritmeve kriptografike, koncepteve dhe praktikave që zhvilluesit e softuerit duhet të ndjekin për të plotësuar kërkesat për siguri të aplikacioneve në botën digjitale.

Dizajnimi dhe zhvillimi i databazave

Dizajnimi dhe zhvillimi i databazave

Ky trajnim ofron një hyrje në dizajnimin dhe zhvillimin e bazës së të dhënave. Përmes tij ju do të mësoni për konceptet themelore të sistemeve të bazës së të dhënave, të kuptuarit e algjebrës relacionale, modeli konceptual, modelin e të dhënave, hartimin e bazës së të dhënave fizike dhe manipulimin e të dhënave përmes gjuhës SQL.

Algoritmet dhe strukturat e të dhënave

Algoritmet dhe strukturat e të dhënave

Qëllimi i këtij trajnimi është që t’ju pajisë me njohuritë themelore mbi analizën e algoritmeve të ndryshme për nga aspekti kohor i ekzekutimit të algoritmit dhe ngarkesës së memories.

Internet of Things

Internet of Things

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për pajisje dhe programimin e këtyre pajisjeve që të kryejnë funksione nëpërmjet Internetit. Internet of Things konsiderohet si mundësia më e madhe e komunikimit duke mundësuar lidhjen e miliarda paisjeve në internet në secilin lokacion që ndodhen.

Programimi i orientuar në objekte

Programimi i orientuar në objekte

Qëllimi i trajnimit është që studentët të aftësohen të kuptojnë konceptet themelore të programimit të orientuar në objekte. Studentët do të përfitojnë njohuri për programim të orientuar në objekte në gjuhën programuese Java, duke zbatuar konceptet themelore dhe metodat e njohura të kësaj paradigme.

Rrjetat kompjuterike

Rrjetat kompjuterike

Qëllimi është që të njoftohen studentët me konceptet themelore të rrjeteve kompjuterike, të kuptuarit e logjikës së transmetimit të paketave në medium transmetues, protokollet, modelet e rrjetave, pajisjet e rrjetave dhe simulimin e rrjetave në simulator kompjuterik, si dhe funksionimin e aplikacioneve në rrejta kompjuterike.

Project Management

Project Management

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për qëllimin e projekteve të ndryshme dhe menaxhimin e ndryshimeve që paraqesin projektet.

LITTLE BITS

Little Bits

Trajnimi në “LittleBits” është një trajnim i cili krijon një pasqyrë dhe një tërheqje për studentët të cilët janë të interesuar rreth mësimit të qarqeve dhe elektronikës. “LittleBits” janë blloqe ndërtuese shumë të lehta për t’u përdorur dhe ndërlidhja e këtyre blloqeve mundëson ndërtimin e qarqeve komplekse në pak sekonda. Ky trajnim fillon nga elementet bazike të “LittleBits”, duke përfshirë njohjen e të gjitha blloqeve dhe funksionimit të tyre. Kuptimin e qarqeve dhe ndërlidhja e tyre me “LittleBits”.

Internet of Things

Internet of Things

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për pajisje dhe programimin e këtyre pajisjeve që të kryejnë funksione nëpërmjet Internetit.

UX & UI

UX/UI

Studentët do të kenë mundësi të mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe Aplikacioneve për telefona të mençur.
Përmes këtij trajnimi do të mësohen të gjitha fazat e dizajnimit, implementimit dhe funksionalizimit të ndërfaqes dhe përvojës së përdoruesit (UI UX) të një Web apo App.

SQL

Querying Data with Transact-SQL

Trajnimi 20-761 përqendrohet në T-SQL Querying dhe konstruktet e programimit.
Ky është një provim thelbësor për ata që i janë futë shtegut të certifikimeve në Microsoft lidhur me platformën e të dhënave Microsoft,

Quality Assurance Engineer

Quality Assurance Engineer

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për teknikat themelore të sigurimit të cilësisë për projekte nga fusha e inxhinierisë softuerike – duke mos u kufizuar vetëm në zhvillimin e softuerit por duke përfshi edhe organizimin, monitorimin dhe sigurimin e cilësisë në përgjithësi në projekte konkrete.

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Trajnimi fokusohet në ofrimin e informatave të avancuara, që mundësojnë të kuptuarit e rëndësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore (MBNj) dhe zbatimit praktik të tyre. Ky trajnim shërben për ata që janë të interesuar për menaxhimin e njerëzve në kuadër të organizatës, si në nivel operacional po ashtu edhe në atë strategjik.

Business Ethics

Business Ethics

Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke marrë për bazë etikën e biznesit, karshi sfidës për të arritur rezultate të matshme afariste dhe për të forcuar aftësinë konkurruese të ndërmarrjes në treg.